0348 820 980 mail@bercon.nl

Algemene leveringsvoorwaarden
BERCON I T Oplossingen BV

1.0 DEFINITIES

1 .1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daar achtervermeldde betekenis.

1.1.1 Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werk instructies en papier, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan ons of door ons ter beschikking worden gesteld.

1.1.2 Informatiedragers: alle formulieren, ponskaarten en banden, magnetische banden en schijven en alle overige middelen, waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.

1.1.3 Apparatuur: alle machines en installaties, inclusief de z.g. randapparatuur, waarmede gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen.

2.0 AANBIEDING EN OVEREENKOMST

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van producten, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Tenzij wij uitdrukkelijk een bindend aanbod als bedoeld in 2.3 hebben gedaan, zijn al onze aanbiedingen steeds vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden, nadat wij een opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts, nadat wij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
bevestigd.

2.3 Een aanbod is slechts bindend, indien wij dit schriftelijk doen met vermelding van een termijn gedurende welke het aanbod voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.

2.4 Inkoop en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden ons niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid, dat wij een mededeling van de opdrachtgever, dat deze onze voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laten.

2.5 Indien wij niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in de toekomst, al dan niet in soortgelijke gevallen, strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

3.0 LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

3.1 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgesteld is de verwachting dat de omstandigheden waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht, niet zullen wijzigen.

3.2 Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het hierna in 13.1 bepaalde, voor het geval dat wij door overmacht onze overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kunnen nakomen.

3.3 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mogen wij de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controles of. Testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht te onzer beschikking staan, worden onze werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

3.5 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af ons magazijn. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons magazijn verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien dit door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd.

3.6 Op orders met een totaal netto gefactureerd bedrag exclusief BTW, minder dan 160,– euro wordt 16,– euro administratiekosten in rekening gebracht.

3.7 De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen en/of diensten terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare gebreken te controleren, dan wel deze controles uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen en/of diensten ter beschikking van de opdrachtgever staan.

3.8 Eventuele tekorten of gebreken van geleverde goederen en/of diensten die bij (af)levering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsdocumenten te (laten) vermelden. Dit om te voorkomen, dat bij gebreke hiervan reclames dienaangaande niet behandeld kunnen worden.

4.0 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 De opdrachtgever zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij noodzakelijk 9f nuttig achten, teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

4.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever onze apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die wij aan de opdrachtgever ter kennis brengen.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar wij onze werkzaamheden verrichten, waar de controles- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop onze garantieverplichtingen – zoals hierna in 6.1 t/m 6.5 omschreven – betrekking hebben, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door ons te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

5.0 WIJZIGINGEN

5.1 Hoewel wij een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

5.2 Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

5.3 Wanneer wij instemmen met wijziging, aanvulling of correcties van overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correcties invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Meerwerk en extra leveringen worden door ons steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om de opdrachtgever de door ons gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

6.0 GARANTIE

6.1 Indien wij ons verbinden gegevens, die de opdrachtgever ons verstrekt, te verwerken, staan wij er behoudens andersluidende overeenkomst voorin, dat wij die gegevens op de overeengekomen wijze zullen verwerken en aan de opdrachtgever zullen afleveren.

6.2 Indien wij ons verbinden tot het ontwikkelen van programmatuur of tot het leveren vaneen programmapakket overeenkomstig uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de opdrachtgever en ons overeengekomen en vastgelegde specificaties, staan wij er behoudens anders luidende overeenkomst voorin, dat de door onze ontwikkelde programmatuur /c.q. het door ons geleverde programmapakket in staat is om de taken te verrichten, die in zodanige specificaties zijn vermeld.

6.3 In andere dan de in 6.1 en 6.2 genoemde gevallen verbinden wij ons tot het met zorg verrichten van de ons gegeven opdracht, tenzij wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden dat onze werkzaamheden en/of leveringen een door de opdrachtgever beoogd resultaat teweeg zullen brengen. De omstandigheid dat wij de opdrachtgever ter zake mondelinge of schriftelijke adviezen hebben verstrekt, brengt niet met zich mede dat wij ons tot het teweegbrengen van een zodanig resultaat hebben verbonden.

6.4 In de gevallen waarin wij een garantie hebben gegeven zoals hiervoor in 6.1 t/m 6.3 vermeld, verbinden wij onze gebreken in de door ons afgeleverde verwerkte gegevens c.q. in het door ons (op)geleverde, kosteloos op te sporen en te herstellen, mits zodanige gebreken ons in het geval van afgeleverde verwerkte gegevens binnen twee weken na aflevering, en in alle andere gevallen binnen één maand na (op)levering schriftelijk ter kennis hebben gebracht. Het krachtens garantie opsporen en herstellen van gebreken geschiedt kosteloos, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onze verplichtingen tot zodanig kosteloos opsporen en herstel brengt evenwel niet met zich mede die overeengekomen bedragen, die onze opdrachtgever ons verschuldigd is, niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen behoeven te worden voldaan.

6.5 Onze garantie, zoals vermeld in 6.1, 6.2 en 6.3, vervalt op het tijdstip waarop, anders dan door ons of met onze schriftelijke instemming, in het door ons (op)geleverde wijzigingen worden aangebracht. Gebreken, die het gevolg zijn van fouten die de opdrachtgever of derden hebben gemaakt, vallen niet onder onze garantie. Wij mogen de kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling niet door garantie worden gedekt aan de opdrachtgever in rekening brengen overeenkomstig onze daarvoor geldende tarieven.

6.6 In geval wij ons jegens de opdrachtgever verbinden tot het ontwikkelen van programmatuur, welke na (op)levering eigendom van de opdrachtgever wordt en wij ons voorts verbinden om gegevens, die de opdrachtgever verstrekt te verwerken, heeft onze garantie als bedoelt in 6.1 geen betrekking op gebreken in de verwerking die het gevolg zijn van gebreken in de door onze ontwikkelde programmatuur, of indien de in 6.1 bedoelde garantieperiode met betrekking tot zodanig ontwikkelde programmatuur reeds is verstreken.

6.7 Voor elders door ons ingekochte goederen en diensten is de door onze leverancier / fabrikant verstrekte garantie van toepassing. Wij voeren garantie volgens de garantieverplichtingen van onze leveranciers. Elke buiten de garantieverplichting vallende dienstverlening en/of inspanning kan door ons worden doorberekend.

6.8 ledere garantieverplichting vervalt, indien de opdrachtgever zelf wijzigingen en/of reparaties uitvoert of laat uitvoeren, dan wel indien het geleverde niet overeenkomstig de voorschriften / bestemming gebruikt of toegepast wordt, of indien het geleverde op (enige andere) onoordeelkundige wijze wordt behandeld of onderhouden. Indien dit door ons geconstateerd wordt, berust de bewijslast van het tegendeel bij de opdrachtgever.

7.0 PRIJZEN

7.1 Alle prijsopgaven geschieden, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van prijswijziging. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen:
– gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen
– gebaseerd op levering af ons magazijn;
– exclusief services;
– exclusief de kosten van verpakkingen, vervoer en verzekering;
– vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. Ingeval van verhoging van één of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtname van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

8.0 BETALING

8.1 Betalingen vinden stipt op de overeengekomen tijdstippen plaats op de door ons aan de opdrachtgever mede te delen wijze. Bij niet tijdige betaling kunnen wij de overeenkomst als ontbonden laten gelden en herleven al onze eigendomsrechten. Rente, buitenrechtelijke incassokosten en vorderingskosten worden primair verrekend. Zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen, blijven alle door onze geleverde goederen, die zich nog bij of onder de opdrachtgever bevinden, ons eigendom hetgeen als bezitloos pandrecht geldt ter zake van de goederen, waarop ons (zekerheid)eigendom verloren is gegaan, en wel voor de waarde van hetgeen de opdrachtgever ons verschuldigd is.

8.2 Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt bij voltooiing van de werkzaamheden of bij (op)levering en indien die voltooiing of (op)levering is vertraagd, mag de dienovereenkomstige betaling eveneens worden uitgesteld, tenzij de vertraging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de opdrachtgever en/of door omstandigheden welke redelijkerwijs voor risico van de opdrachtgever kamen, waaronder in ieder geval is begrepen de omstandigheid dat derden hun verplichtingen jegens de opdrachtgever niet nakomen.

8.3 De opdrachtgever betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd naar een jaarlijks percentage dat 5 (vijf) % ligt boven het promessedisconto van De Nederlandsche Bank N.V.

8.4 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar ons oordeel aanleiding geeft, mogen wij van de opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan wij de verdere uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en leveringen mogen opschonen, onverminderd verplichting van de opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.

9.0 EIGENDOM

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de, in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers en materialen ons eigendom.

9.2 Zaken, welke wij aan de opdrachtgever leveren blijven ons eigendom totdat de opdrachtgever ons alle daarvoor verschuldigde bedragen, niet opeisbare bedragen daaronder begrepen, heeft voldaan.

9.3 Wij behouden ons alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door onze verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteurs rechtelijke werken voor.

9.4 Indien wij, anders dan in verband met een opdracht tot het met onze eigen apparatuur verwerken van gegevens, die de opdrachtgever ons verstrekt, ons verbinden tot het ontwikkelen van programmatuur of tot het geven van adviezen met betrekking tot de mogelijkheid om programmatuur te ontwikkelen, gaan, onverminderd het bepaalde in 9.2 doch in afwijking van het in 9.3 bepaalde, alle auteursrechten met betrekking tot de door ons voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur en met betrekking tot de daarbij behorende documentatie en alle rechten op de daarin vervatte tekeningen en modellen op de opdrachtgever over. Rechten op uitvindingen en know-how, ook indien verworven tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever, blijven evenwel steeds ons eigendom.

9.5 Informatiedragers, systemen, modellen, schema’s documentatie, werkinstructies en papier, die tezamen met voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, worden – in afwijking van het in het in 9.1 bepaalde (doch onverminderd het bepaalde in 9.2) -eigendom van de opdrachtgever.

9.6 Tenzij wij uitdrukkelijk overeenkomen dat het gebruiksrecht van de opdrachtgever gedurende een beperkte tijd zal bestaan, verlenen wij de opdrachtgever een doorlopend gebruiksrecht met betrekking tot de aan de opdrachtgever (op)geleverde materialen en overige producten. Een zodanige uitdrukkelijke overeenkomst bestaat evenwel steeds, indien wij met de opdrachtgever overeenkomen dat de opdrachtgever ons ter zake van het hem verleende gebruiksrecht periodieke betalingen zal doen. In dat geval eindigt het gebruiksrecht van de opdrachtgever bij het einde van de termijn waarover de periodieke betalingen verschuldigd zijn, behoudens een eerdere tussentijdse beëindiging overeenkomstig het bepaalde in 11.1 t/m 11.3

9.7 Indien het gebruiksrecht van de opdrachtgever slechts gedurende een beperkte tijd bestaat, verbindt de opdrachtgever zich om nadien het gebruik te staken en de desbetreffende materialen terug te geven. Ook indien wij geen industriële of intellectuele eigendomsrechten hebben op grond waarvan wij een nadien door de opdrachtgever voortgezet gebruik zouden kunnen verbieden.

9.8 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het gebruiksrecht van de opdrachtgever beperkt tot de onderneming van de natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtgever is. Het materiaal, dat door ons aan de opdrachtgever is verstrekt, mag zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld of voor derden worden gebruikt.

10.0 DUUROVEREENKOMSTEN

10.1 Indien wij met de opdrachtgever een overeenkomst sluiten, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet, doch die voorziet in het door ons periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode, of bij gebreke van zodanige overeenkomst voor een jaar.

10.2 Een dergelijke overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd, zonder dat ter zake enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door één van beide partijen, met inachtname van een uitdrukkelijk overeengekomen opzegtermijn, schriftelijk zal worden beëindigd.

11.0 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN ONTBINDING VAN OVEREENKOMSTEN

11.1 leder der partijen heeft het recht de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijke beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of (op)geleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd, indien één der partijen na deswege door de beëindigde partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn, nalatig blijft om haar verplichtingen na te komen of om de gevolgen van haar handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien de andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

11.2 De tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen, na het tijdstip waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zijn om de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden geleverde producten c.q. diensten en/of tijdvakken die geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand.

11.3 ln afwijking van het in 11.2 bepaalde heeft de tussentijdse beëindiging krachten geldt derhalve als ontbinding van de indien de opdrachtgever in gebreke blijft de eenmalige vergoeding voor het recht van gebruik van de door ons voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur of het door ons geleverde programmapakket aan ons te- voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot het gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen van het bedoelde gebruiksrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft, en de opdrachtgever is ons desondanks een redelijke vergoeding verschuldigd voor het tijdvak gedurende hetwelk de opdrachtgever wel gebruik van het (op)geleverde heeft kunnen maken.

11.4 De in gebreke stellende partij dient uiterlijk 30 (dertig) dagen na het einde van de termijn, die bij de ingebrekestelling werd gesteld, van zijn recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gebruik te maken bij gebreke waarvan het recht op tussentijdse beëindiging ter zake van de desbetreffende nalatigheid vervalt, doch onverminderd het recht van de in gebrekestellende partij, om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen overeenkomstig het in 11.1 bepaalde.

11.5 Onverminderd de aanspraken, die partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en of de onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zullen wij de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuiteit de werkzaamheden, alle onderwerp van de overeenkomst zijn, door een ander te laten verrichten. Eigen programmatuur wordt evenwel nimmer afgegeven. Wij mogen de opdrachtgever voor het verschaffen van zodanige gegevens een extra prijs berekenen overeenkomstig onze daarvoor geldende tarieven.

12.0 OVERMACHT

12.1 Wij zijn niet aansprakelijk, indien en voor zover wij onze verbintenissen niet kunnen nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en omstandigheid, die in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, overheidsmaatregelen en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.2 Indien en voor zover wij onze verbintenissen door overmacht niet kunnen nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.

12.3 Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer ban drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is, nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachtstoestand intrad.

12.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties en of leveringen die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid spraken was.

13.0 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Wij zijn ter zake van wanprestatie slechts jegens de opdrachtgever aansprakelijk, indien de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van het recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

13.2 Onze aansprakelijkheid voor schade is in dat geval beperkt tot het extra kosten die de opdrachtgever moet maken, doordat een ander de onvoltooide opdracht moet voltooien. Wij zijn evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of materialen. Alle extra werkzaamheden en kosten, die worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten van de opdrachtgever, mogen door ons tegen onze geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13.4 De opdrachtgever houdt toezicht op zijn apparatuur en op de werkzaamheden die onze medewerkers aan of met zijn apparatuur verrichten, zodat wij voor daarbij aan de apparatuur toegebrachte of daardoor veroorzaakte schade niet aansprakelijk zijn.

13.5 Onze aansprakelijkheid ter zake van door ons gegeven garanties is beperkt tot het opsporen en herstellen van gebreken ontstaan door onder onze verantwoordelijkheid verrichte werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor schade die door zodanige gebreken is veroorzaakt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien wij onze verplichtingen uit hoofde van een door ons gegeven garantie niet nakomen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken, doordat een andere partij de werkzaamheden om de gebreken op te sporen en te herstellen moet verrichten.

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen, die door ons en onze medewerkers worden verstrekt, voordat de overeenkomst met onze opdrachtgever tot stand komt.

13.7 De opdrachtgever vrijwaart ons en onze medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade die wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door ons (op)geleverde wordt gemaakt.

13.8 Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde tot een maximum van 4.538,= euro jegens iedere wederpartij. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

14.0 GEHEIMHOUDING

14.1 Wij zullen wanneer mogelijk maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle ons door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Wij zullen zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

14.2 Behoudens het (specifiek) in deze voorwaarden gestelde blijven alle door ons verstrekte en/of vervaardigde gegevens, ongeacht de wijze waarop, door wie en waar deze zijn opgeslagen, in het kader van een aanbieding, advies en/of de uitvoering van de overeenkomst ons volledige eigendom.

15.0 RECLAMATIE

15.1 Reclamaties dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan ons ter kennis te zijn gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

15.2 Wanneer de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de niet functionerende goederen te vervangen, zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke andere vergoeding dan ook.

15.3 Het indienen van een reclamatie ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens ons.

16.0 GESCHILLEN

16.1 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse
rechter als bevoegd zou aanwijzen.

16.2 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten